ધરતી ના આંગણે સંસ્કૃતિનું પ્રથમ પરોઢ પાંગર્યું ત્યારથી રાત્રીના ગાઢ અંધકાર ને ઉલેચતો દીવડો શુભ, કલ્યાણકારી અને શુકન નું પ્રતીક બની રહ્યો છે.દીપ જ્યોતને જ્ઞાન જ્યોત પણ કહેવામાં આવે છે દીવો પોતાની જાતને બાળીને માનવજાત પર ઉપકાર કરતો આવ્યો છે જેથી તેને સમર્પણનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. તેથીજ તો પ્રભુને પ્રાર્થના માટે તેનું મહત્વ અપાર છે. માટે આજે કરેલા દીપપપ્રાગટ્ય તે સૂચક છે કે "તમસો માં જ્યોતિર્ગમય" - ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમતેજે તું લઇજા. આ કોરોનાના સંકટ સ્વરૂપે છાયેલા અંધકાર માં આપણી ધીરજ, નિયમપાલન, સાવચેતી, સ્વચ્છત્તા અને સૂચક પગલાં આપણને નવા ભવિષ્યના પ્રકાશ તરફ લઈ જશે એવી સમગ્ર શાલિગ્રામ પરિવાર વતી શુભ ભાવના સાથે.

Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

Shaligram Promising Excellence, Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

ધરતી ના આંગણે સંસ્કૃતિનું પ્રથમ પરોઢ પાંગર્યું ત્યારથી રાત્રીના ગાઢ અંધકાર ને ઉલેચતો દીવડો શુભ, કલ્યાણકારી અને શુકન નું પ્રતીક બની રહ્યો છે.દીપ જ્યોતને જ્ઞાન જ્યોત પણ કહેવામાં આવે છે દીવો પોતાની જાતને બાળીને માનવજાત પર ઉપકાર કરતો આવ્યો છે જેથી તેને સમર્પણનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. તેથીજ તો પ્રભુને પ્રાર્થના માટે તેનું મહત્વ અપાર છે.

માટે આજે કરેલા દીપપપ્રાગટ્ય તે સૂચક છે કે
"તમસો માં જ્યોતિર્ગમય" - ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમતેજે તું લઇજા.

આ કોરોનાના સંકટ સ્વરૂપે છાયેલા અંધકાર માં આપણી ધીરજ, નિયમપાલન, સાવચેતી, સ્વચ્છત્તા અને સૂચક પગલાં આપણને નવા ભવિષ્યના પ્રકાશ તરફ લઈ જશે એવી સમગ્ર શાલિગ્રામ પરિવાર વતી શુભ ભાવના સાથે.

ધરતી ના આંગણે સંસ્કૃતિનું પ્રથમ પરોઢ પાંગર્યું ત્યારથી રાત્રીના ગાઢ અંધકાર ને ઉલેચતો દીવડો શુભ, કલ્યાણકારી અને શુકન નું પ્રતીક બની રહ્યો છે.દીપ જ્યોતને જ્ઞાન જ્યોત પણ કહેવામાં આવે છે દીવો પોતાની જાતને બાળીને માનવજાત પર ઉપકાર કરતો આવ્યો છે જેથી તેને સમર્પણનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. તેથીજ તો પ્રભુને પ્રાર્થના માટે તેનું મહત્વ અપાર છે. માટે આજે કરેલા દીપપપ્રાગટ્ય તે સૂચક છે કે "તમસો માં જ્યોતિર્ગમય" - ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમતેજે તું લઇજા. આ કોરોનાના સંકટ સ્વરૂપે છાયેલા અંધકાર માં આપણી ધીરજ, નિયમપાલન, સાવચેતી, સ્વચ્છત્તા અને સૂચક પગલાં આપણને નવા ભવિષ્યના પ્રકાશ તરફ લઈ જશે એવી સમગ્ર શાલિગ્રામ પરિવાર વતી શુભ ભાવના સાથે.

Let's Connect

sm2p0