શાલિગ્રામ ગ્રુપ ગર્વ કરે છે અમારા ગ્રુપના સાથી એવા શ્રી વિજયભાઈ ઇટલીયા અને તેમની મિશન ગ્રીન બોટાદ ની સમગ્ર ટિમ માટે કે જેમને આજ રોજ બોટાદ ખાતે પ્રમુખપાર્ક પાસે 1000 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરી મિયાવાકી વન બનનાવવાનો સનકલ્પ આપના ગુજરાત ના કેબિનેટ મિનિસ્ટર શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ ના હસ્તે પૂર્ણ કર્યો. વિજયભાઈ નો પર્યાવરણ પ્રેમ અમારા સૌ માટે આદર્શ બન્યો છે અને આ સત્કાર્યો થી તેમણે બોટાદનું ભવિષ્ય ઉજળું કરવાનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. એમના દ્વારા થનાર ભવિષ્યમાં દરેક આવા સત્કાર્યો માટે એમને ઈશ્વર આશીર્વાદ આપે એવી ભાવના સાથે. શાલિગ્રામ ગ્રુપ.

Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

શાલિગ્રામ ગ્રુપ ગર્વ કરે છે અમારા ગ્રુપના સાથી એવા શ્રી વિજયભાઈ ઇટલીયા અને તેમની મિશન ગ્રીન બોટાદ ની સમગ્ર ટિમ માટે કે જેમને આજ રોજ બોટાદ ખાતે પ્રમુખપાર્ક પાસે 1000 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરી મિયાવાકી વન બનનાવવાનો સનકલ્પ આપના ગુજરાત ના કેબિનેટ મિનિસ્ટર શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ ના હસ્તે પૂર્ણ કર્યો. વિજયભાઈ નો પર્યાવરણ પ્રેમ અમારા સૌ માટે આદર્શ બન્યો છે અને આ સત્કાર્યો થી તેમણે બોટાદનું ભવિષ્ય ઉજળું કરવાનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. એમના દ્વારા થનાર ભવિષ્યમાં દરેક આવા સત્કાર્યો માટે એમને ઈશ્વર આશીર્વાદ આપે એવી ભાવના સાથે.

શાલિગ્રામ ગ્રુપ.

શાલિગ્રામ ગ્રુપ ગર્વ કરે છે અમારા ગ્રુપના સાથી એવા શ્રી વિજયભાઈ ઇટલીયા અને તેમની મિશન ગ્રીન બોટાદ ની સમગ્ર ટિમ માટે કે જેમને આજ રોજ બોટાદ ખાતે પ્રમુખપાર્ક પાસે 1000 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરી મિયાવાકી વન બનનાવવાનો સનકલ્પ આપના ગુજરાત ના કેબિનેટ મિનિસ્ટર શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ ના હસ્તે પૂર્ણ કર્યો. વિજયભાઈ નો પર્યાવરણ પ્રેમ અમારા સૌ માટે આદર્શ બન્યો છે અને આ સત્કાર્યો થી તેમણે બોટાદનું ભવિષ્ય ઉજળું કરવાનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. એમના દ્વારા થનાર ભવિષ્યમાં દરેક આવા સત્કાર્યો માટે એમને ઈશ્વર આશીર્વાદ આપે એવી ભાવના સાથે. શાલિગ્રામ ગ્રુપ.

Let's Connect

sm2p0