તાપી રીવરફ્રન્ટ વિકાસ યોજના ના અમલીકરણ માટે 13 સભ્યોની એક SPV (સ્પેશ્યલ પરપઝ વિહીકલ) ની રચના કરવામાં આવશે જે રૂંઢ થી કઠોર બ્રિજ સુધી તાપી નદી ના બંને કાંઠાના વિકાસ માટે રૂ। 3904 કરોડના પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ અને આયોજનને સાકાર કરશે. આ આયોજન માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સ્થાયી સમિતિમાં મંજૂરી માંગતી દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. જેના પર ટૂંક સમયમાં નિર્યણ લેવામાં આવશે.

ShaligramGroup, Kinaro, RIverViewFlat, RiverFront, HousesOnRiverFront, NewDevelopments, SuratDevelopments, Surat, SuratCity

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Kinaro, RIverViewFlat, RiverFront, HousesOnRiverFront, NewDevelopments, SuratDevelopments, Surat, SuratCity

તાપી રીવરફ્રન્ટ વિકાસ યોજના ના અમલીકરણ માટે 13 સભ્યોની એક SPV (સ્પેશ્યલ પરપઝ વિહીકલ) ની રચના કરવામાં આવશે જે રૂંઢ થી કઠોર બ્રિજ સુધી તાપી નદી ના બંને કાંઠાના વિકાસ માટે રૂ। 3904 કરોડના પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ અને આયોજનને સાકાર કરશે.

આ આયોજન માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સ્થાયી સમિતિમાં મંજૂરી માંગતી દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. જેના પર ટૂંક સમયમાં નિર્યણ લેવામાં આવશે.

#ShaligramGroup #Kinaro #RIverViewFlat #RiverFront #HousesOnRiverFront #NewDevelopments #SuratDevelopments #Surat #SuratCity

તાપી રીવરફ્રન્ટ વિકાસ યોજના ના અમલીકરણ માટે 13 સભ્યોની એક SPV (સ્પેશ્યલ પરપઝ વિહીકલ) ની રચના કરવામાં આવશે જે રૂંઢ થી કઠોર બ્રિજ સુધી તાપી નદી ના બંને કાંઠાના વિકાસ માટે રૂ। 3904 કરોડના પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ અને આયોજનને સાકાર કરશે. આ આયોજન માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સ્થાયી સમિતિમાં મંજૂરી માંગતી દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. જેના પર ટૂંક સમયમાં નિર્યણ લેવામાં આવશે. #ShaligramGroup #Kinaro #RIverViewFlat #RiverFront #HousesOnRiverFront #NewDevelopments #SuratDevelopments #Surat #SuratCity

Let's Connect

sm2p0