પૈસા એક એવી વસ્તુ છે જેના વગર આપણે બહુ બધી જગ્યાએ અટકી જાયે છે એ ટાઈમ પર બેંક અગર પાસે હોય તો કેટલી શાંતિ લાગે શાલિગ્રામ કિનારો થી આ બેંક છે ફક્ત 1.5kms દૂર જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં

Shaligram, Kinaro, JumbleWords, Puzzle, NearBy, Bank, Money

Shaligram Promising Excellence,  Shaligram, Kinaro, JumbleWords, Puzzle, NearBy, Bank, Money

પૈસા એક એવી વસ્તુ છે જેના વગર આપણે બહુ બધી જગ્યાએ અટકી જાયે છે એ ટાઈમ પર બેંક અગર પાસે હોય તો કેટલી શાંતિ લાગે

શાલિગ્રામ કિનારો થી આ બેંક છે ફક્ત 1.5kms દૂર

જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં

#Shaligram #Kinaro #JumbleWords #Puzzle #NearBy #Bank #Money

પૈસા એક એવી વસ્તુ છે જેના વગર આપણે બહુ બધી જગ્યાએ અટકી જાયે છે એ ટાઈમ પર બેંક અગર પાસે હોય તો કેટલી શાંતિ લાગે શાલિગ્રામ કિનારો થી આ બેંક છે ફક્ત 1.5kms દૂર જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં #Shaligram #Kinaro #JumbleWords #Puzzle #NearBy #Bank #Money

Let's Connect

sm2p0