શાલિગ્રામ ગ્રુપ તમારા માટે ખાસ લઇ ને આવ્યું છે એક એવો પ્રોજેક્ટ જે છે નદી ના કિનારે અને કુદરત ની નજીક જ્યાં મળશે તમને બધી જ સુવિધાઓ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે તો કાલે આવો અને મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની શૉકેસિંગ ઇવેન્ટ માં તારીખ: 17 ફેબ્રુઆરી, 2019 સવારે 10:00 વાગ્યાથી શાલીગ્રામ કિનારો, પ્રમાનંદ ગાર્ડન પાછળ, કોઝવે સિંગણપોર રોડ, સુરત

ShaligramGroup, Kinaro, RiverviewFlats, Residential, Surat

શાલિગ્રામ ગ્રુપ તમારા માટે ખાસ લઇ ને આવ્યું છે એક એવો પ્રોજેક્ટ જે છે નદી ના કિનારે અને કુદરત ની નજીક

જ્યાં મળશે તમને બધી જ સુવિધાઓ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે

તો કાલે આવો અને મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની શૉકેસિંગ ઇવેન્ટ માં

તારીખ: 17 ફેબ્રુઆરી, 2019

સવારે 10:00 વાગ્યાથી

શાલીગ્રામ કિનારો,
પ્રમાનંદ ગાર્ડન પાછળ,
કોઝવે સિંગણપોર રોડ, સુરત

#ShaligramGroup #Kinaro #RiverviewFlats #Residential #Surat

શાલિગ્રામ ગ્રુપ તમારા માટે ખાસ લઇ ને આવ્યું છે એક એવો પ્રોજેક્ટ જે છે નદી ના કિનારે અને કુદરત ની નજીક જ્યાં મળશે તમને બધી જ સુવિધાઓ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે તો કાલે આવો અને મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની શૉકેસિંગ ઇવેન્ટ માં તારીખ: 17 ફેબ્રુઆરી, 2019 સવારે 10:00 વાગ્યાથી શાલીગ્રામ કિનારો, પ્રમાનંદ ગાર્ડન પાછળ, કોઝવે સિંગણપોર રોડ, સુરત #ShaligramGroup #Kinaro #RiverviewFlats #Residential #Surat

Let's Connect

sm2p0