ગાડીઓ નું પાર્કિંગ છે ખુબ જ જરૂરી આજ કાલ ના ઝમાના માં શાલિગ્રામ ગ્રુપ નું કિનારો પ્રોજેક્ટ માં મળે છે તમને દરેક ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડી નું પાર્કિંગ. નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat

ગાડીઓ નું પાર્કિંગ છે ખુબ જ જરૂરી આજ કાલ ના ઝમાના માં

શાલિગ્રામ ગ્રુપ નું કિનારો પ્રોજેક્ટ માં મળે છે તમને દરેક ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડી નું પાર્કિંગ.

નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.

https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat

ગાડીઓ નું પાર્કિંગ છે ખુબ જ જરૂરી આજ કાલ ના ઝમાના માં શાલિગ્રામ ગ્રુપ નું કિનારો પ્રોજેક્ટ માં મળે છે તમને દરેક ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડી નું પાર્કિંગ. નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat

Let's Connect

sm2p0