નદી કિનારે તમારું સુંદર ઘર જ્યાં તમે કુદરત થી નજીક રહી શકો અને એની સાથે તમને મળે તમારી ગાડી માટે 2 પાર્કિંગ શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર

ShaligramGroup, Kinaro, NadiNoKinaro, KudratNiSaathe, House, Home, OurHome, Causeway

નદી કિનારે તમારું સુંદર ઘર જ્યાં તમે કુદરત થી નજીક રહી શકો અને એની સાથે તમને મળે તમારી ગાડી માટે 2 પાર્કિંગ

શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ

કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર

#ShaligramGroup #Kinaro #NadiNoKinaro #KudratNiSaathe #House #Home #OurHome #Causeway

નદી કિનારે તમારું સુંદર ઘર જ્યાં તમે કુદરત થી નજીક રહી શકો અને એની સાથે તમને મળે તમારી ગાડી માટે 2 પાર્કિંગ શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર #ShaligramGroup #Kinaro #NadiNoKinaro #KudratNiSaathe #House #Home #OurHome #Causeway

Let's Connect

sm2p0