ખુલી હવા અને 3 બાજુ થી ઉજાસ આવે એવો નદી કિનારે એક ઘર મળે તો કોને નઈ ગમે શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર

ShaligramGroup, Kinaro, NadiNoKinaro, KudratNiSaathe, House, Home, OurHome, Causeway

ખુલી હવા અને 3 બાજુ થી ઉજાસ આવે એવો નદી કિનારે એક ઘર મળે તો કોને નઈ ગમે

શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ

કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર

#ShaligramGroup #Kinaro #NadiNoKinaro #KudratNiSaathe #House #Home #OurHome #Causeway

ખુલી હવા અને 3 બાજુ થી ઉજાસ આવે એવો નદી કિનારે એક ઘર મળે તો કોને નઈ ગમે શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર #ShaligramGroup #Kinaro #NadiNoKinaro #KudratNiSaathe #House #Home #OurHome #Causeway

Let's Connect

sm2p0