પવનવેગે વધી આકાર લઇ રહ્યો છે તમારો સપનાનો ‘કિનારો’ સેમ્પલ ફ્લેટની મુલાકાત લેવા આજે જ પધારો.... આ છે શાલિગ્રામ ગ્રુપનો કિનારો 3 BHK રિવરવ્યુ ફ્લેટસ. સિંગણપોર-કોઝવે

Shaligram, TPOH, Kinaro, ConstructionStatus, KinaroConstruction

પવનવેગે વધી આકાર લઇ રહ્યો છે તમારો સપનાનો ‘કિનારો’

સેમ્પલ ફ્લેટની મુલાકાત લેવા આજે જ પધારો....

આ છે શાલિગ્રામ ગ્રુપનો કિનારો
3 BHK રિવરવ્યુ ફ્લેટસ.
સિંગણપોર-કોઝવે

#Shaligram #TPOH #Kinaro #ConstructionStatus #KinaroConstruction

પવનવેગે વધી આકાર લઇ રહ્યો છે તમારો સપનાનો ‘કિનારો’ સેમ્પલ ફ્લેટની મુલાકાત લેવા આજે જ પધારો.... આ છે શાલિગ્રામ ગ્રુપનો કિનારો 3 BHK રિવરવ્યુ ફ્લેટસ. સિંગણપોર-કોઝવે #Shaligram #TPOH #Kinaro #ConstructionStatus #KinaroConstruction

Let's Connect

sm2p0