દૂષિત વાતાવરણમાં રહેવું કોને ગમે? હવે ઘર વસાવો પ્રકૃતિના નજીક નદીના કાંઠે!!! ઘર એવું જે છે બધી સુખ-સુવિધાઓ થી સજ્જ અને છે પ્રકૃતિની નજીક, જ્યાં તમે હશો દૂષિત વાતાવરણ થી દૂર તાપી નદીના નજીક। શાલીગ્રામ "કિનારો" જ્યાં તમારા દિવસની શરૂઆત થશે પક્ષીના કલરવ થી અને સાંજ થશે શાંત મનમોહક વાતાવરણ થી... નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree, Architecture, Nature, Amenities, SkyScraper, Atmosphere, Riverview, Design, River

દૂષિત વાતાવરણમાં રહેવું કોને ગમે? હવે ઘર વસાવો પ્રકૃતિના નજીક નદીના કાંઠે!!! ઘર એવું જે છે બધી સુખ-સુવિધાઓ થી સજ્જ અને છે પ્રકૃતિની નજીક, જ્યાં તમે હશો દૂષિત વાતાવરણ થી દૂર તાપી નદીના નજીક। શાલીગ્રામ "કિનારો" જ્યાં તમારા દિવસની શરૂઆત થશે પક્ષીના કલરવ થી અને સાંજ થશે શાંત મનમોહક વાતાવરણ થી... નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.
https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો....
Shaligram KIinaro
Beside Premanand Garden
Causeway- Singanpor Road, Katargam
Surat - 395004

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree #Architecture #Nature #Amenities #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

દૂષિત વાતાવરણમાં રહેવું કોને ગમે? હવે ઘર વસાવો પ્રકૃતિના નજીક નદીના કાંઠે!!! ઘર એવું જે છે બધી સુખ-સુવિધાઓ થી સજ્જ અને છે પ્રકૃતિની નજીક, જ્યાં તમે હશો દૂષિત વાતાવરણ થી દૂર તાપી નદીના નજીક। શાલીગ્રામ "કિનારો" જ્યાં તમારા દિવસની શરૂઆત થશે પક્ષીના કલરવ થી અને સાંજ થશે શાંત મનમોહક વાતાવરણ થી... નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004 #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree #Architecture #Nature #Amenities #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

Let's Connect

sm2p0