બે કાંઠે વહેતી તાપીનાં દર્શન સૌ કોઈના હૈયામાં ઉમંગનો નવો સંચાર કરે છે. એ જ રીતે, તાપીના કિનારે આકાર લઈ રહેલા શાલિગ્રામ ગ્રૂપના અનન્ય પ્રોજેક્ટ ‘કિનારો’નું તેજ ગતિએ આગળ વધી રહેલું બાંધકામ પણ હૃદયમાં ખુશીની નવી હેલી જગાવે છે. જાતે જ જોઈ લો, આપ સૌનો મનગમતો ‘કિનારો’ કેવો ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યો છે... નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree

બે કાંઠે વહેતી તાપીનાં દર્શન સૌ કોઈના હૈયામાં ઉમંગનો નવો સંચાર કરે છે. એ જ રીતે, તાપીના કિનારે આકાર લઈ રહેલા શાલિગ્રામ ગ્રૂપના અનન્ય પ્રોજેક્ટ ‘કિનારો’નું તેજ ગતિએ આગળ વધી રહેલું બાંધકામ પણ હૃદયમાં ખુશીની નવી હેલી જગાવે છે. જાતે જ જોઈ લો, આપ સૌનો મનગમતો ‘કિનારો’ કેવો ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યો છે...

નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.
https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree

બે કાંઠે વહેતી તાપીનાં દર્શન સૌ કોઈના હૈયામાં ઉમંગનો નવો સંચાર કરે છે. એ જ રીતે, તાપીના કિનારે આકાર લઈ રહેલા શાલિગ્રામ ગ્રૂપના અનન્ય પ્રોજેક્ટ ‘કિનારો’નું તેજ ગતિએ આગળ વધી રહેલું બાંધકામ પણ હૃદયમાં ખુશીની નવી હેલી જગાવે છે. જાતે જ જોઈ લો, આપ સૌનો મનગમતો ‘કિનારો’ કેવો ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યો છે... નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree

Let's Connect

sm2p0