રૂંઢ - ભાઠાથી 3904 કરોડના ખર્ચે બની રહ્યું છે 33 કિમી લાબું રિવરફ્રન્ટ આનાથી વધશે શાલિગ્રામ કિનારોની શાન તો રાહ શેની જુઓ છો હજુ પણ ..

ShaligramGroup, Kinaro, ShaligramKinaro, RiverFront, RiverViewFlats, Development, Future

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Kinaro, ShaligramKinaro, RiverFront, RiverViewFlats, Development, Future

રૂંઢ - ભાઠાથી 3904 કરોડના ખર્ચે બની રહ્યું છે 33 કિમી લાબું રિવરફ્રન્ટ
આનાથી વધશે શાલિગ્રામ કિનારોની શાન
તો રાહ શેની જુઓ છો હજુ પણ .. #ShaligramGroup #Kinaro #ShaligramKinaro #RiverFront #RiverViewFlats #Development #Future

રૂંઢ - ભાઠાથી 3904 કરોડના ખર્ચે બની રહ્યું છે 33 કિમી લાબું રિવરફ્રન્ટ આનાથી વધશે શાલિગ્રામ કિનારોની શાન તો રાહ શેની જુઓ છો હજુ પણ .. #ShaligramGroup #Kinaro #ShaligramKinaro #RiverFront #RiverViewFlats #Development #Future

Let's Connect

sm2p0