શાલીગ્રામ ગ્રુપ લઈને આવી રહ્યું છે એક નવો પ્રોજેક્ટ.. નદી ના કાંઠે અને કુદરત ની સાથે મળશે એક આકર્ષક ઘર જે છે 3BHK, જ્યાં છે બધી બાજુ ખુલી જગ્યા ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડીનું પાર્કિંગ 3 લેવલ ગાર્ડન ડબલ અને ટ્રીપલ હાઈટ ડેક 7500 સ્કે. ફીટ કોલમલેસ PT સ્લેબ તો રહો એક એવી જગ્યા પર, જે છે સુવિધાઓ થી સજ્જ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર, સુરત

ShaligramGroup, ThinkBig, ActBig, SpaciousHome, IdealHome, LivingRoom, Spacious, BadaSocho, Kinaro, NewProject, SuratProject, Surat, Building, Construction

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, ThinkBig, ActBig, SpaciousHome, IdealHome, LivingRoom, Spacious, BadaSocho, Kinaro, NewProject, SuratProject, Surat, Building, Construction

શાલીગ્રામ ગ્રુપ લઈને આવી રહ્યું છે એક નવો પ્રોજેક્ટ..

નદી ના કાંઠે અને કુદરત ની સાથે મળશે એક આકર્ષક ઘર

જે છે 3BHK, જ્યાં છે બધી બાજુ ખુલી જગ્યા

ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડીનું પાર્કિંગ

3 લેવલ ગાર્ડન

ડબલ અને ટ્રીપલ હાઈટ ડેક

7500 સ્કે. ફીટ કોલમલેસ PT સ્લેબ

તો રહો એક એવી જગ્યા પર, જે છે સુવિધાઓ થી સજ્જ

કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર, સુરત

#ShaligramGroup #ThinkBig #ActBig #SpaciousHome #IdealHome #LivingRoom #Spacious #BadaSocho #Kinaro #NewProject #SuratProject #Surat #Building #Construction

શાલીગ્રામ ગ્રુપ લઈને આવી રહ્યું છે એક નવો પ્રોજેક્ટ.. નદી ના કાંઠે અને કુદરત ની સાથે મળશે એક આકર્ષક ઘર જે છે 3BHK, જ્યાં છે બધી બાજુ ખુલી જગ્યા ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડીનું પાર્કિંગ 3 લેવલ ગાર્ડન ડબલ અને ટ્રીપલ હાઈટ ડેક 7500 સ્કે. ફીટ કોલમલેસ PT સ્લેબ તો રહો એક એવી જગ્યા પર, જે છે સુવિધાઓ થી સજ્જ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર, સુરત #ShaligramGroup #ThinkBig #ActBig #SpaciousHome #IdealHome #LivingRoom #Spacious #BadaSocho #Kinaro #NewProject #SuratProject #Surat #Building #Construction

Let's Connect

sm2p0