શાલીગ્રામ ગ્રૂપ લઈને આવ્યું છે એક નવો પ્રોજેકટ જે છે સુરત માં તપી નદી ના કિનારે ... જ્યાં તમને મ‌‌ળશે 3bhk રીવર વ્યુ ફ્લેટ .. જે છે બધીજ સુખ સુવિધાઓથી સજ્જ જેમ કે ૧. બધીજ બાજી થી ખુલ્લો ફ્લેટ ૨. ડબલ અને ટ્રિપલ હાઈટ બાલ્કની ૩. 7500 સ્ક્વેર ફીટ કોલમલેસ PT સ્લેબ ૪. ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડીનુ પાર્કિંગ ૫. 3 લેવલ ગાડૅન આ નવા પ્રીમિયમ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેકટની શોકેસિંગ ઇવેન્ટ મા પધારો 17 મી ફેબ્રુઆરી ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યાથી શાલીગ્રામ કિનારો, પ્રમાનંદ ગાર્ડન પાછળ, કોઝવે સિંગણપોર રોડ, સુરત

Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

શાલીગ્રામ ગ્રૂપ લઈને આવ્યું છે એક નવો પ્રોજેકટ જે છે સુરત માં તપી નદી ના કિનારે ... જ્યાં તમને મ‌‌ળશે 3bhk રીવર વ્યુ ફ્લેટ .. જે છે બધીજ સુખ સુવિધાઓથી સજ્જ જેમ કે
૧. બધીજ બાજી થી ખુલ્લો ફ્લેટ
૨. ડબલ અને ટ્રિપલ હાઈટ બાલ્કની
૩. 7500 સ્ક્વેર ફીટ કોલમલેસ PT સ્લેબ
૪. ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડીનુ પાર્કિંગ
૫. 3 લેવલ ગાડૅન

આ નવા પ્રીમિયમ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેકટની શોકેસિંગ ઇવેન્ટ મા પધારો
17 મી ફેબ્રુઆરી ના રોજ
સવારે 10:00 વાગ્યાથી

શાલીગ્રામ કિનારો,
પ્રમાનંદ ગાર્ડન પાછળ,
કોઝવે સિંગણપોર રોડ, સુરત

શાલીગ્રામ ગ્રૂપ લઈને આવ્યું છે એક નવો પ્રોજેકટ જે છે સુરત માં તપી નદી ના કિનારે ... જ્યાં તમને મ‌‌ળશે 3bhk રીવર વ્યુ ફ્લેટ .. જે છે બધીજ સુખ સુવિધાઓથી સજ્જ જેમ કે ૧. બધીજ બાજી થી ખુલ્લો ફ્લેટ ૨. ડબલ અને ટ્રિપલ હાઈટ બાલ્કની ૩. 7500 સ્ક્વેર ફીટ કોલમલેસ PT સ્લેબ ૪. ફ્લેટ દીઠ 2 ગાડીનુ પાર્કિંગ ૫. 3 લેવલ ગાડૅન આ નવા પ્રીમિયમ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેકટની શોકેસિંગ ઇવેન્ટ મા પધારો 17 મી ફેબ્રુઆરી ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યાથી શાલીગ્રામ કિનારો, પ્રમાનંદ ગાર્ડન પાછળ, કોઝવે સિંગણપોર રોડ, સુરત

Let's Connect

sm2p0