એક એવો ફ્લેટ જે છે બધી બાજુ થી ખુલ્લો, જ્યાં થી આવે હવા ઉજાસ ભરપૂર કેવી મઝા આવે એવા એક ઘર માં શાલીગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ છે એવો જ કઈંક નદી ના કાંઠે, કુદરત ની સાથે આવી ગયું છે કિનારો 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર, સુરત

ShaligramGroup, ThinkBig, ActBig, SpaciousHome, IdealHome, LivingRoom, Spacious, BadaSocho, Kinaro, NewProject, SuratProject, Surat, Building, Construction

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, ThinkBig, ActBig, SpaciousHome, IdealHome, LivingRoom, Spacious, BadaSocho, Kinaro, NewProject, SuratProject, Surat, Building, Construction

એક એવો ફ્લેટ જે છે બધી બાજુ થી ખુલ્લો, જ્યાં થી આવે હવા ઉજાસ ભરપૂર

કેવી મઝા આવે એવા એક ઘર માં શાલીગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ છે એવો જ કઈંક

નદી ના કાંઠે, કુદરત ની સાથે

આવી ગયું છે કિનારો

3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ

કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર, સુરત

#ShaligramGroup #ThinkBig #ActBig #SpaciousHome #IdealHome #LivingRoom #Spacious #BadaSocho #Kinaro #NewProject #SuratProject #Surat #Building #Construction

એક એવો ફ્લેટ જે છે બધી બાજુ થી ખુલ્લો, જ્યાં થી આવે હવા ઉજાસ ભરપૂર કેવી મઝા આવે એવા એક ઘર માં શાલીગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ છે એવો જ કઈંક નદી ના કાંઠે, કુદરત ની સાથે આવી ગયું છે કિનારો 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર, સુરત #ShaligramGroup #ThinkBig #ActBig #SpaciousHome #IdealHome #LivingRoom #Spacious #BadaSocho #Kinaro #NewProject #SuratProject #Surat #Building #Construction

Let's Connect

sm2p0