જયારે પણ તમારા ઘરમાં કોઈ મોટુ ફંકશન હોઈ ત્યારે તમને સૌથી પેહલા જરૂર હોઈ એક જગ્યાની જ્યાં તમે કરી શકો તમારું ફંકશન એ જગયા અગર તમને મળી જાય તમારા ઘરની બહાર જ તો તમને કેટલી શાંતિ લાગે... શાલિગ્રામ કિનારોમાં તમને મળશે 7500 sq. ft. ની કોલમનલેસ જગ્યા જ્યાં કરી શકશો તમે તમારા ઘર નું કોઈ પણ ફંકશન તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Gujarat, Homes, Houses, Construction, Building, Builders

જયારે પણ તમારા ઘરમાં કોઈ મોટુ ફંકશન હોઈ ત્યારે તમને સૌથી પેહલા જરૂર હોઈ એક જગ્યાની જ્યાં તમે કરી શકો તમારું ફંકશન

એ જગયા અગર તમને મળી જાય તમારા ઘરની બહાર જ તો તમને કેટલી શાંતિ લાગે...

શાલિગ્રામ કિનારોમાં તમને મળશે 7500 sq. ft. ની કોલમનલેસ જગ્યા જ્યાં કરી શકશો તમે તમારા ઘર નું કોઈ પણ ફંકશન

તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો

નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.

https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Gujarat #Homes #Houses #Construction #Building #Builders

જયારે પણ તમારા ઘરમાં કોઈ મોટુ ફંકશન હોઈ ત્યારે તમને સૌથી પેહલા જરૂર હોઈ એક જગ્યાની જ્યાં તમે કરી શકો તમારું ફંકશન એ જગયા અગર તમને મળી જાય તમારા ઘરની બહાર જ તો તમને કેટલી શાંતિ લાગે... શાલિગ્રામ કિનારોમાં તમને મળશે 7500 sq. ft. ની કોલમનલેસ જગ્યા જ્યાં કરી શકશો તમે તમારા ઘર નું કોઈ પણ ફંકશન તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Gujarat #Homes #Houses #Construction #Building #Builders

Let's Connect

sm2p0