કલ્પના કરો એક એવું ઘર જ્યાં મળે તમને જગ્યા જ્યાં તમે તમારા ઘર ના કોઈ પણ ફંકશન આરામ થી કરી શકો કારણકે તમને મળશે ત્યાં જ 7500 Sq Ft ની કૉલમલેસ જગ્યા શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર

ShaligramGroup, Kinaro, NadiNoKinaro, KudratNiSaathe, House, Home, OurHome, Causeway

કલ્પના કરો એક એવું ઘર જ્યાં મળે તમને જગ્યા જ્યાં તમે તમારા ઘર ના કોઈ પણ ફંકશન આરામ થી કરી શકો કારણકે તમને મળશે ત્યાં જ 7500 Sq Ft ની કૉલમલેસ જગ્યા

શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ

કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર

#ShaligramGroup #Kinaro #NadiNoKinaro #KudratNiSaathe #House #Home #OurHome #Causeway

કલ્પના કરો એક એવું ઘર જ્યાં મળે તમને જગ્યા જ્યાં તમે તમારા ઘર ના કોઈ પણ ફંકશન આરામ થી કરી શકો કારણકે તમને મળશે ત્યાં જ 7500 Sq Ft ની કૉલમલેસ જગ્યા શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો નવો પ્રોજેક્ટ લઇ ને આવ્યું છે એક એવી પ્રોપર્ટી તમારા માટે જેમાં છે 3BHK રીવેરવ્યૂ ફ્લેટ્સ કિનારો, વિયર કમ કોઝવે, સિંગણપોર #ShaligramGroup #Kinaro #NadiNoKinaro #KudratNiSaathe #House #Home #OurHome #Causeway

Let's Connect

sm2p0