આજ થી ચાલુ થઇ ગઈ છે નવરાત્રી અને 9 રાત્રીઓની મજા તમે બધા જાણો જ છો કે આજ થી આપણા પેજ પર પંડિત શ્રી હિથનાથભાઈ ઝા લઇ ને આવે છે માતાના 9 સ્વરૂપ, 9 શક્તિઓ વિષે ની વાતો તો આજે જાણીશું આપણે મા શૈલપુત્રી વિષે જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે રાત્રે 9 વાગે

ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

આજ થી ચાલુ થઇ ગઈ છે નવરાત્રી અને 9 રાત્રીઓની મજા

તમે બધા જાણો જ છો કે આજ થી આપણા પેજ પર પંડિત શ્રી હિથનાથભાઈ ઝા લઇ ને આવે છે માતાના 9 સ્વરૂપ, 9 શક્તિઓ વિષે ની વાતો

તો આજે જાણીશું આપણે મા શૈલપુત્રી વિષે

જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે રાત્રે 9 વાગે

#ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

આજ થી ચાલુ થઇ ગઈ છે નવરાત્રી અને 9 રાત્રીઓની મજા તમે બધા જાણો જ છો કે આજ થી આપણા પેજ પર પંડિત શ્રી હિથનાથભાઈ ઝા લઇ ને આવે છે માતાના 9 સ્વરૂપ, 9 શક્તિઓ વિષે ની વાતો તો આજે જાણીશું આપણે મા શૈલપુત્રી વિષે જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે રાત્રે 9 વાગે #ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

Let's Connect

sm2p0