નવરાત્રીના આ 9 દિવસ એટલે માંના નવ સ્વરૂપ અને માંની અપાર દિવ્યતા, આશા છે કે તમે માં ચંદ્રઘંટાની વાતો માં માજા આવી હશે ચલો આજે આપણે ફરી માળિયે માં કુષ્મન્ડા ની વાતો કરવા આજે રાતે 9 વાગે। જોડાયલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે

ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

નવરાત્રીના આ 9 દિવસ એટલે માંના નવ સ્વરૂપ અને માંની અપાર દિવ્યતા, આશા છે કે તમે માં ચંદ્રઘંટાની વાતો માં માજા આવી હશે

ચલો આજે આપણે ફરી માળિયે માં કુષ્મન્ડા ની વાતો કરવા આજે રાતે 9 વાગે।

જોડાયલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે

#ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

નવરાત્રીના આ 9 દિવસ એટલે માંના નવ સ્વરૂપ અને માંની અપાર દિવ્યતા, આશા છે કે તમે માં ચંદ્રઘંટાની વાતો માં માજા આવી હશે ચલો આજે આપણે ફરી માળિયે માં કુષ્મન્ડા ની વાતો કરવા આજે રાતે 9 વાગે। જોડાયલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે #ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

Let's Connect

sm2p0