આ વર્ષે ગરબા રમવા નથી મળ્યા પણ એનાથી આપણો માં માટે પ્રેમ થોડી ઓછો થયો છે માં ની વાતો સાંભળવામાં મજા અવી રહી છે ને બધાને? ચાલો આજે ફરી મળિયે 9 વાગે Anchor Arzoo સાથે જાણવા માં સ્કંદમાતા ના વિષય

ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

આ વર્ષે ગરબા રમવા નથી મળ્યા પણ એનાથી આપણો માં માટે પ્રેમ થોડી ઓછો થયો છે

માં ની વાતો સાંભળવામાં મજા અવી રહી છે ને બધાને?

ચાલો આજે ફરી મળિયે 9 વાગે Anchor Arzoo સાથે જાણવા માં સ્કંદમાતા ના વિષય

#ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

આ વર્ષે ગરબા રમવા નથી મળ્યા પણ એનાથી આપણો માં માટે પ્રેમ થોડી ઓછો થયો છે માં ની વાતો સાંભળવામાં મજા અવી રહી છે ને બધાને? ચાલો આજે ફરી મળિયે 9 વાગે Anchor Arzoo સાથે જાણવા માં સ્કંદમાતા ના વિષય #ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

Let's Connect

sm2p0