ખળખળ વહેતી તાપીના કાંઠે, નદીની એ લહેરોને ધ્યાન થી સાંભળો, એ કશુંક મધુર ગણગણે છે, એ સંગીતને માણજો. એ લહેરોની શીતળતા, અંતરાત્મા ને પરમ ટાઢક અર્પે છે, એ અનુભવને જાણજો. આ પરમ શાંતિ તમે પણ અનુભવશો ટૂંક જ સમયમાં

નદીનાકાંઠેકુદરતની_સાથે, comingsoon, riverview_project_by‌

ખળખળ વહેતી તાપીના કાંઠે,

નદીની એ લહેરોને ધ્યાન થી સાંભળો,
એ કશુંક મધુર ગણગણે છે, એ સંગીતને માણજો.
એ લહેરોની શીતળતા,
અંતરાત્મા ને પરમ ટાઢક અર્પે છે, એ અનુભવને જાણજો.

આ પરમ શાંતિ તમે પણ અનુભવશો ટૂંક જ સમયમાં

#નદીનાકાંઠેકુદરતની_સાથે
#comingsoon
#riverview_project_by‌

ખળખળ વહેતી તાપીના કાંઠે, નદીની એ લહેરોને ધ્યાન થી સાંભળો, એ કશુંક મધુર ગણગણે છે, એ સંગીતને માણજો. એ લહેરોની શીતળતા, અંતરાત્મા ને પરમ ટાઢક અર્પે છે, એ અનુભવને જાણજો. આ પરમ શાંતિ તમે પણ અનુભવશો ટૂંક જ સમયમાં #નદીનાકાંઠેકુદરતની_સાથે #comingsoon #riverview_project_by‌

Let's Connect

sm2p0