આજે જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જનતા કર્ફ્યુ કે જે CORONAની મહામારી થી બચવા માટે અને તેના કાળા કેરથી સુરક્ષિત રહેવા માટેનો એ અનુઠો પ્રયત્ન હતો કે જે ખુબજ સફળતા પૂર્વક પાર પડ્યું ત્યાંરે અમે શાલિગ્રામ ગ્રુપ ના સદસ્યો દ્વારા આ સમયનો સદુપયોગ કરવામાં આવ્યો. આજે જ્યારે આપણે home Qurantine થઈને ઘરની અંદર રહ્યા ત્યારે આપણને આપના પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની એક અમુલ્ય તક પ્રાપ્ત થઇ ત્યારે સાથે સાથે આ તકનો અમે એક સારા કામ માટે ઉપયોગ કર્યો છે કે જેમાં અમે CORONA ની સામે લડત માં અમે અમારા પરિવાર અને સ્વજનોને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા છે. બાળકો અને પરિવાર સંગ ઘરે બેસીને પોતાની કુશળતા અનુસાર આ જાગૃતિ માટે ચિત્ર/સ્કેચ/drawing/painting બનાવ્યા અને એના ફોટા એકબીજા સાથે શેર કર્યા. અને આ લડતમાં જાગૃત બની અને જાગૃતિ ફેલાવી. આપ પણ આ રીતે તમારા પરિવાર સંગ આ સમયનો સદુપયોગ કરી કોરોના સામેની આ લડત ને વધુ મજબૂત બનાવો અને સંકટ ના આ સમય ને સફળતા પૂર્વક પાર કરો એવી શુભેચ્છા સહ. શાલિગ્રામ ગ્રુપ.

Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

Shaligram Promising Excellence, Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

આજે જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જનતા કર્ફ્યુ કે જે CORONAની મહામારી થી બચવા માટે અને તેના કાળા કેરથી સુરક્ષિત રહેવા માટેનો એ અનુઠો પ્રયત્ન હતો કે જે ખુબજ સફળતા પૂર્વક પાર પડ્યું ત્યાંરે અમે શાલિગ્રામ ગ્રુપ ના સદસ્યો દ્વારા આ સમયનો સદુપયોગ કરવામાં આવ્યો.

આજે જ્યારે આપણે home Qurantine થઈને ઘરની અંદર રહ્યા ત્યારે આપણને આપના પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની એક અમુલ્ય તક પ્રાપ્ત થઇ ત્યારે સાથે સાથે આ તકનો અમે એક સારા કામ માટે ઉપયોગ કર્યો છે કે જેમાં અમે CORONA ની સામે લડત માં અમે અમારા પરિવાર અને સ્વજનોને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા છે.

બાળકો અને પરિવાર સંગ ઘરે બેસીને પોતાની કુશળતા અનુસાર આ જાગૃતિ માટે ચિત્ર/સ્કેચ/drawing/painting બનાવ્યા અને એના ફોટા એકબીજા સાથે શેર કર્યા.

અને આ લડતમાં જાગૃત બની અને જાગૃતિ ફેલાવી.

આપ પણ આ રીતે તમારા પરિવાર સંગ આ સમયનો સદુપયોગ કરી કોરોના સામેની આ લડત ને વધુ મજબૂત બનાવો અને સંકટ ના આ સમય ને સફળતા પૂર્વક પાર કરો એવી શુભેચ્છા સહ.

શાલિગ્રામ ગ્રુપ.

આજે જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જનતા કર્ફ્યુ કે જે CORONAની મહામારી થી બચવા માટે અને તેના કાળા કેરથી સુરક્ષિત રહેવા માટેનો એ અનુઠો પ્રયત્ન હતો કે જે ખુબજ સફળતા પૂર્વક પાર પડ્યું ત્યાંરે અમે શાલિગ્રામ ગ્રુપ ના સદસ્યો દ્વારા આ સમયનો સદુપયોગ કરવામાં આવ્યો. આજે જ્યારે આપણે home Qurantine થઈને ઘરની અંદર રહ્યા ત્યારે આપણને આપના પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની એક અમુલ્ય તક પ્રાપ્ત થઇ ત્યારે સાથે સાથે આ તકનો અમે એક સારા કામ માટે ઉપયોગ કર્યો છે કે જેમાં અમે CORONA ની સામે લડત માં અમે અમારા પરિવાર અને સ્વજનોને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા છે. બાળકો અને પરિવાર સંગ ઘરે બેસીને પોતાની કુશળતા અનુસાર આ જાગૃતિ માટે ચિત્ર/સ્કેચ/drawing/painting બનાવ્યા અને એના ફોટા એકબીજા સાથે શેર કર્યા. અને આ લડતમાં જાગૃત બની અને જાગૃતિ ફેલાવી. આપ પણ આ રીતે તમારા પરિવાર સંગ આ સમયનો સદુપયોગ કરી કોરોના સામેની આ લડત ને વધુ મજબૂત બનાવો અને સંકટ ના આ સમય ને સફળતા પૂર્વક પાર કરો એવી શુભેચ્છા સહ. શાલિગ્રામ ગ્રુપ.

Let's Connect

sm2p0