અમારો હંમેશા થી ધ્યેય રહ્યો છે કે અમે ખુશીયોને વધુ થી વધુ લોકો સાથે વેહેંચીયે. આ નવરાત્રી મહોત્સવ માં પેહલી વાર બે વિજેતા ને સમ્માનિત કરવા માં આવી રહ્યા છે જેમાંથી એક છે Geeta Bagadia જેને પોતાની ખુશીયોને પોસ્ટ દ્વારા 98 લોકો જોડે એમને ટેગ કરી શેર કરી છે. તેમના આ પ્રયાસ બદલ શાલીગ્રામ ગ્રુપ તેમનું આભારી છે. શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના સાતમા દિવસ ના વિજેતા Ghanshyam Patel અને Geeta Bagadia ને ખુબ અભિનંદન।

Congratulations, safron, shaligramgroup

Shaligram Promising Excellence,  Congratulations, safron, shaligramgroup

અમારો હંમેશા થી ધ્યેય રહ્યો છે કે અમે ખુશીયોને વધુ થી વધુ લોકો સાથે વેહેંચીયે. આ નવરાત્રી મહોત્સવ માં પેહલી વાર બે વિજેતા ને સમ્માનિત કરવા માં આવી રહ્યા છે જેમાંથી એક છે Geeta Bagadia જેને પોતાની ખુશીયોને પોસ્ટ દ્વારા 98 લોકો જોડે એમને ટેગ કરી શેર કરી છે. તેમના આ પ્રયાસ બદલ શાલીગ્રામ ગ્રુપ તેમનું આભારી છે.

શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના સાતમા દિવસ ના વિજેતા Ghanshyam Patel અને Geeta Bagadia ને ખુબ અભિનંદન।

#Congratulations #safron #shaligramgroup

અમારો હંમેશા થી ધ્યેય રહ્યો છે કે અમે ખુશીયોને વધુ થી વધુ લોકો સાથે વેહેંચીયે. આ નવરાત્રી મહોત્સવ માં પેહલી વાર બે વિજેતા ને સમ્માનિત કરવા માં આવી રહ્યા છે જેમાંથી એક છે Geeta Bagadia જેને પોતાની ખુશીયોને પોસ્ટ દ્વારા 98 લોકો જોડે એમને ટેગ કરી શેર કરી છે. તેમના આ પ્રયાસ બદલ શાલીગ્રામ ગ્રુપ તેમનું આભારી છે. શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના સાતમા દિવસ ના વિજેતા Ghanshyam Patel અને Geeta Bagadia ને ખુબ અભિનંદન। #Congratulations #safron #shaligramgroup

Let's Connect

sm2p0