ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે અને તમારી નવરાત્રી મહોત્સવના યાદગાર પળો શાલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે વહેંચવા માટે આભાર, અમે આશા રાખીયે છીએ કે આ નવરાત્રી તમારા ઘર પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થાય અને દુઃખોનું નિવારણ થાય. શાલીગ્રામફ્લેટ્સ (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના ચોથા દિવસ ના વિજેતા Hitesh Mehta ને હાર્દિક અભિનંદન

ShaligramGroup, ShaligramFlats, Navratri, Congratulations

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, ShaligramFlats, Navratri, Congratulations

ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે અને તમારી નવરાત્રી મહોત્સવના યાદગાર પળો શાલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે વહેંચવા માટે આભાર, અમે આશા રાખીયે છીએ કે આ નવરાત્રી તમારા ઘર પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થાય અને દુઃખોનું નિવારણ થાય.

શાલીગ્રામફ્લેટ્સ (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના ચોથા દિવસ ના વિજેતા Hitesh Mehta ને હાર્દિક અભિનંદન

#ShaligramGroup #ShaligramFlats #Navratri #Congratulations

ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે અને તમારી નવરાત્રી મહોત્સવના યાદગાર પળો શાલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે વહેંચવા માટે આભાર, અમે આશા રાખીયે છીએ કે આ નવરાત્રી તમારા ઘર પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થાય અને દુઃખોનું નિવારણ થાય. શાલીગ્રામફ્લેટ્સ (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના ચોથા દિવસ ના વિજેતા Hitesh Mehta ને હાર્દિક અભિનંદન #ShaligramGroup #ShaligramFlats #Navratri #Congratulations

Let's Connect

sm2p0