આ નવરાત્રી માતાની આરાધનામાં લીન થઇ તમે જે તમારો પ્રેમ અને ભક્તિ ભાવ અમારી સાથે વહેંચવા માટે આભાર. શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના આઠમા દિવસના વિજેતા Jahnvi Vaishali Shah ને ખુબ અભિનંદન।

Navratri, Congratulations, Safron, shaligramgroup

Shaligram Promising Excellence,  Navratri, Congratulations, Safron, shaligramgroup

આ નવરાત્રી માતાની આરાધનામાં લીન થઇ તમે જે તમારો પ્રેમ અને ભક્તિ ભાવ અમારી સાથે વહેંચવા માટે આભાર.
શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના આઠમા દિવસના વિજેતા Jahnvi Vaishali Shah ને ખુબ અભિનંદન।

#Navratri #Congratulations #Safron #shaligramgroup

આ નવરાત્રી માતાની આરાધનામાં લીન થઇ તમે જે તમારો પ્રેમ અને ભક્તિ ભાવ અમારી સાથે વહેંચવા માટે આભાર. શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના આઠમા દિવસના વિજેતા Jahnvi Vaishali Shah ને ખુબ અભિનંદન। #Navratri #Congratulations #Safron #shaligramgroup

Let's Connect

sm2p0