રીઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં એક બ્રોકર તરીકે આપનું કોન્ટ્રીબ્યુશન અમૂલ્ય છે, પણ શુ તમને તમારા એફર્ટ્સનું પૂરું વળતર મળે છે ખરું? તમારા કસ્ટમરના કન્સલ્ટન્ટ તરીકે તમે વિવિધ પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કર્યા હશે, તેથીજ સુરતનું અગ્રગણ્ય શાલીગ્રામ ગ્રૂપ તમારા માટે જ લાવ્યું છે શાલીગ્રામ પ્લસ એપ! જેનાથી આપ હાલના સમયમાં ઘર બેઠા આપના કસ્ટમરને પ્રોજેકટ વિશેની માહિતી આપી શકશો અને રેફરલ રીવોર્ડ સ્કીમ નો લાભ લઇ શકશો. છેને જાણો, આ એપ કઈ રીતે બદલે છે રીઅલ એસ્ટેટ બ્રોકરેજની દુનિયા! આ એપ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો - એન્ડ્રોઇડ યુસર https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtyx.shaligramgroup - એપલ યુસર https://apps.apple.com/in/app/shaligram-plus/id1493508315

KaikNavu, ShaligramGroup, ShaligramPlus, AppDownload, Brokers, SuratBrokers, Brokerage, TPOH, Kinaro

રીઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં એક બ્રોકર તરીકે આપનું કોન્ટ્રીબ્યુશન અમૂલ્ય છે, પણ શુ તમને તમારા એફર્ટ્સનું પૂરું વળતર મળે છે ખરું?
તમારા કસ્ટમરના કન્સલ્ટન્ટ તરીકે તમે વિવિધ પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કર્યા હશે, તેથીજ સુરતનું અગ્રગણ્ય શાલીગ્રામ ગ્રૂપ તમારા માટે જ લાવ્યું છે શાલીગ્રામ પ્લસ એપ!

જેનાથી આપ હાલના સમયમાં ઘર બેઠા આપના કસ્ટમરને પ્રોજેકટ વિશેની માહિતી આપી શકશો અને રેફરલ રીવોર્ડ સ્કીમ નો લાભ લઇ શકશો. છેને #KaikNavu

જાણો, આ એપ કઈ રીતે બદલે છે રીઅલ એસ્ટેટ બ્રોકરેજની દુનિયા!

આ એપ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો

- એન્ડ્રોઇડ યુસર
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtyx.shaligramgroup

- એપલ યુસર
https://apps.apple.com/in/app/shaligram-plus/id1493508315

#ShaligramGroup #ShaligramPlus #AppDownload #Brokers #SuratBrokers #Brokerage #TPOH #Kinaro

રીઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં એક બ્રોકર તરીકે આપનું કોન્ટ્રીબ્યુશન અમૂલ્ય છે, પણ શુ તમને તમારા એફર્ટ્સનું પૂરું વળતર મળે છે ખરું? તમારા કસ્ટમરના કન્સલ્ટન્ટ તરીકે તમે વિવિધ પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કર્યા હશે, તેથીજ સુરતનું અગ્રગણ્ય શાલીગ્રામ ગ્રૂપ તમારા માટે જ લાવ્યું છે શાલીગ્રામ પ્લસ એપ! જેનાથી આપ હાલના સમયમાં ઘર બેઠા આપના કસ્ટમરને પ્રોજેકટ વિશેની માહિતી આપી શકશો અને રેફરલ રીવોર્ડ સ્કીમ નો લાભ લઇ શકશો. છેને #KaikNavu જાણો, આ એપ કઈ રીતે બદલે છે રીઅલ એસ્ટેટ બ્રોકરેજની દુનિયા! આ એપ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો - એન્ડ્રોઇડ યુસર https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtyx.shaligramgroup - એપલ યુસર https://apps.apple.com/in/app/shaligram-plus/id1493508315 #ShaligramGroup #ShaligramPlus #AppDownload #Brokers #SuratBrokers #Brokerage #TPOH #Kinaro

Let's Connect

sm2p0