આજે છે એ દિવસ જયારે અમારા Real Estate Crossword Contest પુરો થાય છે.. તમામ સ્પર્ધકોને અમે ધન્યવાદ કહીયે છે અને તમારા પ્રયાસ માટે આભારી છે અમને આ વાતની ઘણી ખુશી થાય છે કે તમે બધાએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો જેમાં બધાએ જીતવા પૂર્ણ પ્રયત્ન કર્યો પણ માત્ર છેલ્લો એક તો ઘણા બે કલું સોલ્વ ના કરી શક્યા અને રહી ગયા. પણ એક વિજેતા તો બનશે જ અને એ છે Charudatt Dobariya ખુબ અભિનંદન ની સાથે એમને મળશે Amazon Gift Voucher Rs. 1000 નું

ShaligramGroup, Kianro, TPOH, KheloHazaaroMein, AmazonVoucher, GiftVoucher, RealEstate, Crossword, Winner

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Kianro, TPOH, KheloHazaaroMein, AmazonVoucher, GiftVoucher, RealEstate, Crossword, Winner

આજે છે એ દિવસ જયારે અમારા Real Estate Crossword Contest પુરો થાય છે..

તમામ સ્પર્ધકોને અમે ધન્યવાદ કહીયે છે અને તમારા પ્રયાસ માટે આભારી છે

અમને આ વાતની ઘણી ખુશી થાય છે કે તમે બધાએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો જેમાં બધાએ જીતવા પૂર્ણ પ્રયત્ન કર્યો પણ માત્ર છેલ્લો એક તો ઘણા બે કલું સોલ્વ ના કરી શક્યા અને રહી ગયા.

પણ એક વિજેતા તો બનશે જ અને એ છે Charudatt Dobariya

ખુબ અભિનંદન ની સાથે એમને મળશે Amazon Gift Voucher Rs. 1000 નું

#ShaligramGroup #Kianro #TPOH #KheloHazaaroMein #AmazonVoucher #GiftVoucher #RealEstate #Crossword #Winner

આજે છે એ દિવસ જયારે અમારા Real Estate Crossword Contest પુરો થાય છે.. તમામ સ્પર્ધકોને અમે ધન્યવાદ કહીયે છે અને તમારા પ્રયાસ માટે આભારી છે અમને આ વાતની ઘણી ખુશી થાય છે કે તમે બધાએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો જેમાં બધાએ જીતવા પૂર્ણ પ્રયત્ન કર્યો પણ માત્ર છેલ્લો એક તો ઘણા બે કલું સોલ્વ ના કરી શક્યા અને રહી ગયા. પણ એક વિજેતા તો બનશે જ અને એ છે Charudatt Dobariya ખુબ અભિનંદન ની સાથે એમને મળશે Amazon Gift Voucher Rs. 1000 નું #ShaligramGroup #Kianro #TPOH #KheloHazaaroMein #AmazonVoucher #GiftVoucher #RealEstate #Crossword #Winner

Let's Connect

sm2p0