અહી દરેક ફ્લેટ્સ મા ડેકસ નું માળખું એવી રીતે બનાવામાં આવ્યું છે કે જેથી તાપી નદી નો અદભુત નઝારો બધાજ ફ્લેટ્સ માંથી જોઈ શકાય.

શાલીગ્રામ, કિનારો, Riverview_Apartments

અહી દરેક ફ્લેટ્સ મા ડેકસ નું માળખું એવી રીતે બનાવામાં આવ્યું છે કે જેથી તાપી નદી નો અદભુત નઝારો બધાજ ફ્લેટ્સ માંથી જોઈ શકાય.

#શાલીગ્રામ #કિનારો #Riverview_Apartments

અહી દરેક ફ્લેટ્સ મા ડેકસ નું માળખું એવી રીતે બનાવામાં આવ્યું છે કે જેથી તાપી નદી નો અદભુત નઝારો બધાજ ફ્લેટ્સ માંથી જોઈ શકાય. #શાલીગ્રામ #કિનારો #Riverview_Apartments

Let's Connect

sm2p0