સિંગણપોર થી વિયર ના ઉપરવાસ કઠોર સુધી Rs. 3904 કરોડ ના ખર્ચે બંને કાંઠાને નવસાધ્ય કરવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે... આ પ્લાન પાસ થવા થી ઘણા લોકો ને આનંદ થયો છે ...

ShaligramGroup, Kinaro, RIverViewFlat, RiverFront, HousesOnRiverFront, NewDevelopments, SuratDevelopments, Surat, SuratCity

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Kinaro, RIverViewFlat, RiverFront, HousesOnRiverFront, NewDevelopments, SuratDevelopments, Surat, SuratCity

સિંગણપોર થી વિયર ના ઉપરવાસ કઠોર સુધી Rs. 3904 કરોડ ના ખર્ચે બંને કાંઠાને નવસાધ્ય કરવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે... આ પ્લાન પાસ થવા થી ઘણા લોકો ને આનંદ થયો છે ... #ShaligramGroup #Kinaro #RIverViewFlat #RiverFront #HousesOnRiverFront #NewDevelopments #SuratDevelopments #Surat #SuratCity

સિંગણપોર થી વિયર ના ઉપરવાસ કઠોર સુધી Rs. 3904 કરોડ ના ખર્ચે બંને કાંઠાને નવસાધ્ય કરવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે... આ પ્લાન પાસ થવા થી ઘણા લોકો ને આનંદ થયો છે ... #ShaligramGroup #Kinaro #RIverViewFlat #RiverFront #HousesOnRiverFront #NewDevelopments #SuratDevelopments #Surat #SuratCity

Let's Connect

sm2p0