એક ટીપુ પાણી ની કિંમત એક તરસ્યા માણવી માટે સોના કરતા વધુ હોય છે. પાણી બચાવો, જીવન ટંકાવો.

Save_Water, Save_life

Shaligram Promising Excellence,  Save_Water, Save_life

એક ટીપુ પાણી ની કિંમત એક તરસ્યા માણવી માટે સોના કરતા વધુ હોય છે. પાણી બચાવો, જીવન ટંકાવો.
#Save_Water #Save_life

એક ટીપુ પાણી ની કિંમત એક તરસ્યા માણવી માટે સોના કરતા વધુ હોય છે. પાણી બચાવો, જીવન ટંકાવો. #Save_Water #Save_life

Let's Connect

sm2p0