ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે અને તમારી નવરાત્રી મહોત્સવના યાદગાર પળો શાલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે વહેંચવા માટે આભાર, અમે આશા રાખીયે છીએ કે આ નવરાત્રી તમારા ઘર પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થાય અને દુઃખોનું નિવારણ થાય. Shaligram Flats(શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના સાતમાં દિવસ ના વિજેતા Narendra Patel ને હાર્દિક અભિનંદન

Navratri, Congratulations, shaligramflats, shaligramgroup

Shaligram Promising Excellence,  Navratri, Congratulations, shaligramflats, shaligramgroup

ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે અને તમારી નવરાત્રી મહોત્સવના યાદગાર પળો શાલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે વહેંચવા માટે આભાર, અમે આશા રાખીયે છીએ કે આ નવરાત્રી તમારા ઘર પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થાય અને દુઃખોનું નિવારણ થાય.

Shaligram Flats(શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના સાતમાં દિવસ ના વિજેતા Narendra Patel ને હાર્દિક અભિનંદન

#Navratri #Congratulations #shaligramflats #shaligramgroup

ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે અને તમારી નવરાત્રી મહોત્સવના યાદગાર પળો શાલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે વહેંચવા માટે આભાર, અમે આશા રાખીયે છીએ કે આ નવરાત્રી તમારા ઘર પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થાય અને દુઃખોનું નિવારણ થાય. Shaligram Flats(શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના સાતમાં દિવસ ના વિજેતા Narendra Patel ને હાર્દિક અભિનંદન #Navratri #Congratulations #shaligramflats #shaligramgroup

Let's Connect

sm2p0