આ ફક્ત એક ગાર્ડન નથી એક લેન્ડમાર્ક છે આ એરિયા નો જ્યાં બધાને જવું ગમે છે આ જગ્યા છે શાલિગ્રામ કિનારોની બાજુ માં જ જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં

Shaligram, Kinaro, JumbleWords, Puzzle, Garden, Landmark, QuizTime

Shaligram Promising Excellence,  Shaligram, Kinaro, JumbleWords, Puzzle, Garden, Landmark, QuizTime

આ ફક્ત એક ગાર્ડન નથી એક લેન્ડમાર્ક છે આ એરિયા નો જ્યાં બધાને જવું ગમે છે
આ જગ્યા છે શાલિગ્રામ કિનારોની બાજુ માં જ
જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં #Shaligram #Kinaro #JumbleWords #Puzzle #Garden #Landmark #QuizTime

આ ફક્ત એક ગાર્ડન નથી એક લેન્ડમાર્ક છે આ એરિયા નો જ્યાં બધાને જવું ગમે છે આ જગ્યા છે શાલિગ્રામ કિનારોની બાજુ માં જ જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં #Shaligram #Kinaro #JumbleWords #Puzzle #Garden #Landmark #QuizTime

Let's Connect

sm2p0