હોસ્પિટલ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આપણને જવું ગમતું નથી પણ ક્યારે જવું પડે એ પણ ખબર નથી હોતી એટલે જ ઘર લેતા વખતે આપણે એવું વિચાર્યે કે હોસ્પિટલ નજીક હોઈ તો સારું પડે શાલિગ્રામ કિનારોની નજીક જ છે આ હોસ્પિટલ જેના વિષે તમે જાણો છો? જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં

Shaligram, Kinaro, JumbleWords, Puzzle, Hospital, LifeCare, TakeCare, NearBy

Shaligram Promising Excellence,  Shaligram, Kinaro, JumbleWords, Puzzle, Hospital, LifeCare, TakeCare, NearBy

હોસ્પિટલ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આપણને જવું ગમતું નથી પણ ક્યારે જવું પડે એ પણ ખબર નથી હોતી

એટલે જ ઘર લેતા વખતે આપણે એવું વિચાર્યે કે હોસ્પિટલ નજીક હોઈ તો સારું પડે

શાલિગ્રામ કિનારોની નજીક જ છે આ હોસ્પિટલ જેના વિષે તમે જાણો છો?

જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં

#Shaligram #Kinaro #JumbleWords #Puzzle #Hospital #LifeCare #TakeCare #NearBy

હોસ્પિટલ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આપણને જવું ગમતું નથી પણ ક્યારે જવું પડે એ પણ ખબર નથી હોતી એટલે જ ઘર લેતા વખતે આપણે એવું વિચાર્યે કે હોસ્પિટલ નજીક હોઈ તો સારું પડે શાલિગ્રામ કિનારોની નજીક જ છે આ હોસ્પિટલ જેના વિષે તમે જાણો છો? જવાબ આપો નીચે ના કોમેન્ટ બોક્સમાં #Shaligram #Kinaro #JumbleWords #Puzzle #Hospital #LifeCare #TakeCare #NearBy

Let's Connect

sm2p0