હાલની પરિસ્થિતિ જોતા શલિગ્રામ ની તમામ સાઈટ ઑફિસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. અમારો માર્કેટીંગ તથા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ આપના માટે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઉપસ્થિત રહેશે કે જેથી આપની અમારા પ્રોજેક્ટ ને લગતી કોઇ પણ ક્વેરી નો નિકાલ લાવી શકાય.

stayhome, staysafe

Shaligram Promising Excellence,  stayhome, staysafe

હાલની પરિસ્થિતિ જોતા શલિગ્રામ ની તમામ સાઈટ ઑફિસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
અમારો માર્કેટીંગ તથા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ આપના માટે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઉપસ્થિત રહેશે કે જેથી આપની અમારા પ્રોજેક્ટ ને લગતી કોઇ પણ ક્વેરી નો નિકાલ લાવી શકાય.
#stayhome #staysafe

હાલની પરિસ્થિતિ જોતા શલિગ્રામ ની તમામ સાઈટ ઑફિસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. અમારો માર્કેટીંગ તથા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ આપના માટે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઉપસ્થિત રહેશે કે જેથી આપની અમારા પ્રોજેક્ટ ને લગતી કોઇ પણ ક્વેરી નો નિકાલ લાવી શકાય. #stayhome #staysafe

Let's Connect

sm2p0