અમે હંમેશા અમારા મૂલ્યવાન કસ્ટમરની જરૂરિયાતોને સંતોષવાના પ્રયત્ન કરીયે છીએ... અમે દિલથી આભારી છીએ શ્રી ધર્મેશ શેટાનો જેઓએ તેમની લાગણીને કવિતાના મોતીમાં પરોવી પ્રસ્તુત કરી... for

Thankyou, Kindwords, ShaligramGroup, Kinaro, RiverviewFlats, Surat, AmazingView, HomeNearTapi, TapiRiverView, PoemPutOfView

Shaligram Promising Excellence,  Thankyou, Kindwords, ShaligramGroup, Kinaro, RiverviewFlats, Surat, AmazingView, HomeNearTapi, TapiRiverView, PoemPutOfView

અમે હંમેશા અમારા મૂલ્યવાન કસ્ટમરની જરૂરિયાતોને સંતોષવાના પ્રયત્ન કરીયે છીએ...

અમે દિલથી આભારી છીએ શ્રી ધર્મેશ શેટાનો જેઓએ તેમની લાગણીને કવિતાના મોતીમાં પરોવી પ્રસ્તુત કરી...

#Thankyou for #Kindwords

#ShaligramGroup #Kinaro #RiverviewFlats #Surat #AmazingView #HomeNearTapi #TapiRiverView #PoemPutOfView

અમે હંમેશા અમારા મૂલ્યવાન કસ્ટમરની જરૂરિયાતોને સંતોષવાના પ્રયત્ન કરીયે છીએ... અમે દિલથી આભારી છીએ શ્રી ધર્મેશ શેટાનો જેઓએ તેમની લાગણીને કવિતાના મોતીમાં પરોવી પ્રસ્તુત કરી... #Thankyou for #Kindwords #ShaligramGroup #Kinaro #RiverviewFlats #Surat #AmazingView #HomeNearTapi #TapiRiverView #PoemPutOfView

Let's Connect

sm2p0