સુરતમાં પાલ વિસ્તાર માં રેહવું તો બધા સુરતીઓ ને ખુબ છે ગમે છે... પણ એની સાથે જોડાયેલા હોય છે બીજા પણ સપના જેમ કે બધી બાજુ થી ખુલ્લો ફ્લેટ આવો ફ્લેટ પાલ માં મળવો આસાન નથી પણ શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો પ્રોજેક્ટ The Pursuit Of Happiness માં તમને મળશે જે હોય તમારા બજેટમાં તો આજેજ જુઓ એમના પ્રોજેક્ટ ની વધારે વિગતો : https://www.shaligramgroup.in/projects/upcoming/residential/the-pursuit-of-happiness/

ShaligramGroup, TPOH, OpenSidedFlat, Amenities, Surat, Pal, FlatInPal

સુરતમાં પાલ વિસ્તાર માં રેહવું તો બધા સુરતીઓ ને ખુબ છે ગમે છે... પણ એની સાથે જોડાયેલા હોય છે બીજા પણ સપના જેમ કે બધી બાજુ થી ખુલ્લો ફ્લેટ
આવો ફ્લેટ પાલ માં મળવો આસાન નથી પણ શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો પ્રોજેક્ટ The Pursuit Of Happiness માં તમને મળશે જે હોય તમારા બજેટમાં તો આજેજ જુઓ એમના પ્રોજેક્ટ ની વધારે વિગતો : https://www.shaligramgroup.in/projects/upcoming/residential/the-pursuit-of-happiness/

#ShaligramGroup #TPOH #OpenSidedFlat #Amenities #Surat #Pal #FlatInPal

સુરતમાં પાલ વિસ્તાર માં રેહવું તો બધા સુરતીઓ ને ખુબ છે ગમે છે... પણ એની સાથે જોડાયેલા હોય છે બીજા પણ સપના જેમ કે બધી બાજુ થી ખુલ્લો ફ્લેટ આવો ફ્લેટ પાલ માં મળવો આસાન નથી પણ શાલિગ્રામ ગ્રુપ નો પ્રોજેક્ટ The Pursuit Of Happiness માં તમને મળશે જે હોય તમારા બજેટમાં તો આજેજ જુઓ એમના પ્રોજેક્ટ ની વધારે વિગતો : https://www.shaligramgroup.in/projects/upcoming/residential/the-pursuit-of-happiness/ #ShaligramGroup #TPOH #OpenSidedFlat #Amenities #Surat #Pal #FlatInPal

Let's Connect

sm2p0