શાલિગ્રામ ગ્રુપ Vijay Italiya થી ખુબ ગર્વ અનુભવે છે જેમને બોટાદ માં 25000 વૃક્ષો નું વાવેતર તથા ઉછેર કરવાનું કાર્ય "મિશન ગ્રીન બોટાદ" હેઠળ કર્યું છે એમના આ કાર્ય માટે આપણા મુખ્ય મંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા વન વિભાગે પણ એમને સમ્માન આપ્યું છે

ShaligramGroup, GreenCity, Surat, Botad, Environment, Tree, TreePlantation, Lets_Create_Green_Future, Mission_Green_Botad

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, GreenCity, Surat, Botad, Environment, Tree, TreePlantation, Lets_Create_Green_Future, Mission_Green_Botad

શાલિગ્રામ ગ્રુપ Vijay Italiya થી ખુબ ગર્વ અનુભવે છે જેમને બોટાદ માં 25000 વૃક્ષો નું વાવેતર તથા ઉછેર કરવાનું કાર્ય "મિશન ગ્રીન બોટાદ" હેઠળ કર્યું છે

એમના આ કાર્ય માટે આપણા મુખ્ય મંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા વન વિભાગે પણ એમને સમ્માન આપ્યું છે

#ShaligramGroup #GreenCity #Surat #Botad #Environment #Tree #TreePlantation #Lets_Create_Green_Future #Mission_Green_Botad

શાલિગ્રામ ગ્રુપ Vijay Italiya થી ખુબ ગર્વ અનુભવે છે જેમને બોટાદ માં 25000 વૃક્ષો નું વાવેતર તથા ઉછેર કરવાનું કાર્ય "મિશન ગ્રીન બોટાદ" હેઠળ કર્યું છે એમના આ કાર્ય માટે આપણા મુખ્ય મંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા વન વિભાગે પણ એમને સમ્માન આપ્યું છે #ShaligramGroup #GreenCity #Surat #Botad #Environment #Tree #TreePlantation #Lets_Create_Green_Future #Mission_Green_Botad

Let's Connect

sm2p0